Biznes

Şirkətin keyfiyyətinin artırılması problemləri

Şirkətin keyfiyyətinin artırılması problemləri

Şirkətin keyfiyyətinin artırılması problemləri


Məhsulun keyfiyyəti onun xüsusiyyətlərinin cəmi ilə müəyyən olunur və məhz bu xüsusiyyətlər mala və ya xidmətlərə istehlakçıların tələbini təmin etməyə icazə verirİstehsalın lazımı səviyyəsi haqqında təsəvvürlərə və şəxsi təcrübəyə istinad edən istehlakçı əldə olunan malların keyfiyyətini qiymətləndirir və konkret istehsalçının xeyrinə seçimi həyata keçirir.

Məhsulun keyfiyyəti və istehlak dəyəri  

Məhsulun keyfiyyəti — müəssisənin aynası olub, burada tətbiq olunan texnologiyaların, avadanlığın və idarəetmə effektivliyinin səviyyəsi obyektiv surətdə əks olunurMəhsulun keyfiyyəti təkcə texniki xassə deyildirbu kateqoriya istehlak dəyəri ilə sıx şəkildə əlaqədardırƏgər istehlak dəyəri ümumilikdə, bu məhsulun faydalı olması ilə təyin olunursa, o zaman məhsulun keyfiyyəti – rəqabətli istifadə şəraitində istehlak dəyərinin təzahürü dərəcəsidirKeyfiyyət nəinki ayrılmaz şəkildə istehlak dəyəri ilə əlaqədardır, eləcə də, fərqli olsa da, ondan ayrılmazdır. Sonuncu anlayış öz mənasına görə geniş olub, bütün xüsusiyyətləri, eləcə də, tələbatların təmin olunması ilə əlaqədar olmayan xüsusiyyətləri əhatə edir. Keyfiyyət konkret tələbatın təmin olunması üçün yararlılıq həddinin, ictimai fayda dərəcəsini xarakterizə edir.

Keyfiyyətin artırılması bunlara icazə verir:

1.  Malların və xidmətlərin ixracatını artırır

2.  İxracatın strukturunun yaxşılaşdırılması

3.  İctimai istehsalın effektivliyini artırmaq lazımdır, belə ki, məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşması yekun nəticədə vasitələrin və əmək predmetlərinin, əmək və maliyyə resurslarının daha effektiv surətdə istifadə olunmasına gətirib çıxarır.

4.  Əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması vacibdir, belə ki, məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşması ilə real aylıq məvacib artır.

Müəssisə üçün yüksək keyfiyyətli məhsulun daimi istehsalının böyük əhəmiyyəti vardır. İlk növbədə, bu şirkətin nüfuzunun formalaşmasından ibarətdir.

Keyfiyyətin ölçülməsi

Keyfiyyət göstricisinin təyin olunması onun ədədlər ilə ifadəsini tapmağı tələb edir.

Bunun üçün təcrübədə konkret məhsuldan asılı olaraq növbəti üsullar istifadə olunur:

1.  Ölçmə — alətlərin, qurğuların köməyi ilə həyata keçirilir.

2.  Müəyyən hadisələrin (məsələn, mətnlərdə qüsurlar) və ya obyektlərinin sayının hesablanması və aşkar olunmasına qeydiyyat metodu əsaslanmışdır.  

3.  Hesablama metodu məhsulun keyfiyyətinin göstəricisinin təyin olunması üçün xüsusi riyazi modellərin istifadə olunmasına əsaslanmışdır.

4.  Sensorlu metod insan hisslərinin – görmə qabiliyyətinin, eşitmə qabiliyyətinin, dadbilmə, iybilmə, hissiyyat orqanlarının qavranmasının təhlilini nəzərdə tutur. Tapılan kəmiyyətlərin dəqiqliyi və düzgünlüyü ekspert şəxslərin ixtisasından, vərdişlərindən və bacarıqlarından asılıdır.

5.  Sosioloji metod potensial müştərilərin tələblərinin təhlilinə və toplumuna əsaslanmışdır.

6.  Ekspert metodu məsələn, dizaynerlərin, dequstatorların komandası tərəfindən realizə olunur.

Keyfiyyətin ümumi göstəricisi sahədə onun səviyyəsini xarakterizə edir. Bu cür göstəricilərə bunlar aiddir: məhsulun dərəcəsi, növü, faydalı maddələrin məzmunu, denya standartlarına uyğunluq.

Məhsulun keyfiyyətinə təsir göstərən amillər

1. Hər bir müəssisədə məhsulun keyfiyyəti həm daxili, həm də xarici çoxsaylı amillərdən asılıdır. Şirkətin yaxşı keyfiyyətli məhsulu istehsal etmək qabiliyyətinə aid olan bacarıqlar daxili bacarıqlardır. Onlar növbəti qruplara bölünürlər: texniki, təşkilati, iqtisadi, sosial və psixoloji.

2. Texniki amillər məhsulun keyfiyyətinə daha əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərir, və buna görə də, daha keyfiyyətli xammalın yeni materiallarının, yeni texnologiyalarının tətbiqi – rəqabət aparmaq qabiliyyətinə malik olan məhsulun buraxılması üçün maddi əsasdır.

3. Təşkilati amillər istehsal və əmək sistemlərinin təkmilləşməsi, istehsalat fənninin və məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyətin artırılması, istehsal standartları ilə əlaqədardır.

4. İqtisadi amillər məhsulun istehsalı və satışına dair xərclər, eləcə də, yüksək keyfiyyətli məhsulun istehsalına görə personalın iqtisadi stimullaşdırılmasının sistemləri, qiymət siyasətinin təşkili üsulları ilə şərtləşdirilmişdir.

5. Sosial – iqtisadi amillər sağlam əmək şəraitinin yaradılmasına, əməkdaşların mənəvi baxımdan stimullaşdırılmasına əhəmiyyətli təsir göstərir  — bütün bunlar məhsulun rəqabət aparmaq qabiliyyətinin istehsalının vacib amilləridir.

6. Bazar şəraitində xarici amillər məhsulun keyfiyyətinin formalaşmasına yardım edir. Ətraf mühitin bütün təsirlərini iqtisadi, siyasi, bazar, texnoloji, beynəlxalq və sosial komponentlər kimi növbəti ayrıca komponentlərə bölmək mümkündür.

 

 

Axırıncı

Nə üçün su yanmır?

Nə üçün su yanmır

Bir qism əşyaları güclü şəkildə qızdıran zaman onlar alışır. Digərləri isə hətta zəid qızma zamanı da yanır. Ümumiyyətlə,

Coronavirus triviası

Coronavirus triviası

2019- 20 koronavirus pandemiyası, 2019-cu ildə koronavirus xəstəliyi ilə əlaqəli hələ də davam edən beynəlxalq sağlamlıq vəziyyətidir.

Leonardo da Vinçi fiziki xüsusiyyəti sayəsində dahi olmuşdur

Leonardo da Vinçi fiziki xüsusiyyəti sayəsində dahi olmuşdur

Yağlı boya ilə çəkilən rəsm əsərlərinin, heykəllərin və şəkillərin təhlili göstərmişdir ki, İntibah dövrünün dühası ola bilsin

Uşaqlara dəvələr haqqında əyləncəli faktlar

dəvələr haqqında Dəvələrin iki növü var

Dəvənin iki növləri arasındakı fərqi öyrənin, dəvələrin tarix boyu insanlar tərəfindən necə istifadə edildiyi, sürətlənə biləcəyi və

Hər kəsi kosmik səyahətə göndərməyə hazır olan şirkətlər

kosmik səyahətə

Bu gün hər kəsi kosmosa səyahətə göndərmək daha real olub. Qeyd etmək lazımdır ki, planetlər arası turlar – çox bahalı zövqdür,

Mobil oyunların faydası

Mobil oyunların faydası

Mobil oyunlar oynamaq çox yayğındır. Dünyadakı insanların hər üçündən biri mobil oyunçulardır. Mobil oyunlar dünya

Güclü qalmaq üçün tövsiyələr

Güclü qalmaq üçün tövsiyələr  Emosional

Çətin şəraitdə bir çox insanların duyğuları partlayır. Çox vaxt əziyyət çəkirlər və özlərini idarə edə bilmirlər.

Elektron kontakt linzalar

Elektron kontakt linzalar

Bunu dəfələrlə filmlərdə görmüşük; kiminsə gözünün qabağından heç bir monitora ehtiyac olmadan çoxlu miqdarda ötüb-keçən

Gənc sahibkarların biznes təcrübələri

Amerikanın ən gənc sahibkarların təcrübələriylə tanış olun.

Sahibkarlıq istedadı və ilhamı yaş tanımır. Bəzi istedadlı gənc təşəbbüskarların lotereya bileti almaq və ya sürücülük vəsiqəsi

Tarixin ən böyük moda sahibkarları

Tarixin ən böyük moda sahibkarları Ralf Lauren Phil Knight Levi Strauss

Ralf Lauren dedikdə ağıla dəbdəbəli lüks həyat yaşayan amerikalı gəlir. Nyu-Yorkda doğulan modelyerin istədiyi də məhz bu idi.

ufo